Categorized as: Съобщения

Процедура за кандидатстване за Стипендии за високи постижения в областта на спорта за ученици от І до ХІІ клас на столични училища

Изх. № РУО1-10937/15.03.2022 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,   Във връзка с писмо  с рег. № СОА21-ДИ05-796/09.03.2022 г. на Столична община, вх. №…

Вижте повече

На виманието на родителите на учениците от I-XII клас!

Уважаеми родители, Във връзка с необходимостта от създаване на организация за възстановяване на присъственото обучение при осигуряване на възможно най-безопасна среда в училищата в общини с ниво на заболяемост повече…

Вижте повече