ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 47 СУ“ХРИСТО Г.ДАНОВ “ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Във връзка с Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с Решение №136 по Протокол №30 от 6.04.2017г. на Столичен общински съвет, в сила от 6.04.2017г., доп. – Решение №639 по Протокол №40 от28.09.2017г., изм.- Решение №756 по Протокол №43 от 9.11.2017г., изм. и доп. – Решение №118 по Протокол №49 от 15.03.2018г. и решение на Педагогически съвет на 47 СУ „ Христо Г.Данов” с протокол № 6 от 28.06.2019 г. се определят следните извънкласни дейности :

  • Английски език
  • Немски език
  • Художествена гимнастика
  • Йога и обща физичесеска подготовка
  • Капоейра
Чл.1. Необходими документи за участие в конкурса:

(1)           Списък на документите;

(2)           Заявление за участие;

(3)           Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;

(4)           Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата.

(5)           Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;

(6)           Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената извънкласна дейност – до 10 на брой. Изискването не се прилага за

новорегистрирани фирми.

(7)         Проект на договор /Приложение № 1/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.

(8)         а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище;

б)     Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност – дипломи, удостоверения, сертификати и др.;

в)     Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище – копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ;

г)     Програма за обучение на учениците в определената извънкласна дейност, която да е представена на български език;

д)     Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност.

е)     Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;

ж)     Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност, но не по-дълъг от 3 учебни години.

Чл.2. Срок за подаване на документи за участие в конкурса – 15.08.2019 г. до 15.09.2019 г. от 9.00 до 17.00 часа в канцеларията на училището.
Чл.3. Критерии за оценка

(1)         Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана с посочените в чл.1, ал. 8, буква „б“ – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а)    за степен бакалавър – 5 т.

б)    за степен магистър – 10 т.

в)    за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност /професионално-квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени/ – 15 т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

(2)         Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените в чл. 1, ал. 8, б. „в” документи – максимален брой точки 25. Максималният брой точки за професионален опит се образува като средноаритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка, по следните показатели:

–          при липса на професионален опит – 5 т.;

–          до 3 години – 15 т.;

–          над 3 години – 25 т.

(3)          Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език – максимален брой точки 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а)    Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление – 10 т.;

–            при несъответствие – 0 точки;

–            при непълно съответствие – 5 точки;

–            при пълно съответствие – 10 точки;

б)    Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група – 10 т.;

–            при несъответствие – 0 точки;

–            при непълно съответствие – 5 точки;

–            при пълно съответствие – 10 точки;

(4)          Индивидуална цена за обучение за 1 астрономически час на ученик – максимален брой точки 20.

Броят точки се определя по следната формула:

Цена на ИД =            Най-ниската предложена цена              х 20

Цената, предложена от съответния участник

ИД – извънкласна дейност

(5)           Социална отговорност – максимален брой точки 10.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

–            10 %, които ще ползват безплатно ИД – 5 т.;

–            20 %, които ще ползват безплатно ИД – 10 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

Чл.4. Начин на провеждане на конкурса
(1)          Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.(2)           В комисията участват представители на училището и Обществения съвет.                     При необходимост член на комисията може да бъде и външен експерт – специалист в съответното образователно направление. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица – управителят на фирмата-кандидат, или упълномощено от него лице – за определената извънкласна дейност. Всички документи, които се намират в плик „А“ и в плик „Б“ се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица – от управителя на фирмата кандидат или от упълномощено от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.(3)          Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.(4)  Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената извънкласна дейност, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на училището и на интернет- страницата на училището.(5)        Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 4 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.Чл.5. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:(1)          В плик „А“ се поставят документите по чл. 1, от ал. 1 до ал. 7 включително.(2)        В плик „Б“ с надпис „Оферта“ се поставя попълнена оферта, съгласно изискванията на чл. 1, ал. 8.(3)        Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.
Чл.5. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:
(1)          В плик „А“ се поставят документите по чл. 1, от ал. 1 до ал. 7 включително.(2)        В плик „Б“ с надпис „Оферта“ се поставя попълнена оферта, съгласно изискванията на чл. 1, ал. 8.(3)        Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.
Чл.6.
При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя наименованието/името на кандидата, определената извънкласна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.
Чл.7.
Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, които не е представил някои от посочените документи в чл. 1, от ал. 1 до ал. 7 включително.
Чл.8. Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.
Чл.9. Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на училището с входящ номер. Работата на комисията и резултатите, отразени в протокола подлежат на контрол от директора на училището.
Чл.10.
(1) В срок от три работни дни от получаване на протокола, директорът на училището издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование. След изтичане на срока за обжалване директорът сключва договор със спечелилия конкурса участник.(2) Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет-страницата на училището.
Чл.11.
Със спечелилия кандидат се сключва договор в срок от три работни дни след изтичане срока за обжалване на заповедта на директора на училището, съгласно Приложение № 1. Договорът се сключва между директора на училището и спечелилия конкурса участник за срок не по – дълъг от три учебни години. 

Приложение 1
Приложение 2