ОТНОСНО : ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Във връзка със Заповед РД 227 / 29.01.2020г.  на Министъра на образованието и науката,
Областния кръг на олимпиадата по Математика,
ще се проведе на 05.02.2020г. в 22 СЕУ“Г.С.Раковски „.