ЗАПОВЕД №45 / 28.09.2020г.

На основание: чл.259, ал.1 от ЗПУО и чл.31, ал.1, т.2, т.20 от Наредба  №15 / 22.07.2019г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти….