ЗАПОВЕД № 517 / 28.07.2022г.

На основание писмо Изх. № РУО1 -29060/27.07.2022г. на РУО – София за създаване на график за запълване на незаетите места