ЗАПОВЕД № 362 / 09.04.2021г.

На основание заповед № РД 01-220/08.04.2021г. на Министъра на здравеопазването