ЗАПОВЕД № 280 / 15.02.2021г.

На основание заповед № РД 01-98 / 14.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването