ЗАПОВЕД № 128 / 27.11.2020г.

На основание:  чл.115а, ал1 от ЗПУО, зап. № РД-01-677/25.11.2020г. на министъра на здравеопазването и зап.№ РД09-3457/26.11.2020г. на министъра на образованието и науката.