Правилник за вътрешния трудов ред

П  Р  А  В   И  Л  Н   И К

За вътрешния трудов ред В 47 СУ “ Христо Г.Данов “

 

І Общи положения

 1. Настоящият правилник  е разработен съгласно изискванията на чл.181 от КТ.
 2. Правилникът има за цел да осигури

а/спазване и укрепване на трудовата дисциплина;

б/правилна организация на работа в училище;

в/цялостно и рационално използване на работното време;

г/повишаване ефективността на  труда;

д:изпълнение на държавните образователни изисквания;

е/правилникът е изработен от директора на 47 СУ “Христо Г.Данов” и е съобразен с общите правила за вътрешния ред.

 

 

ІІ.ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА 47 СОУ”ХРИСТО Г.

ДАНОВ”:

 

1.Работодателят на 47 СУ “Христо Г.Данов”при приемане на работа  контролират работниците и служителите да  съблюдават  изискванията на Кт,КТД, ЗНП,

ППЗНП и инструкции на  МОН.

Да приема  на работа лица, отговарящи на изискванията за образование ,

професионална квалификация, правоспособност и трудов стаж.

 

2.От кандидатите за постъпване на работа да се изискват следните документи:

а/писмена молба:

б/автобиография:

в/трудова книжка:

г/лична карта:

д/диплома , свидетелство или удостоверение за завършено образование:

е/медицинско свидетелство:

ж/свидетелство за съдимост:

На назначените работници и служители се издава заповед /трудов договор/ съгласно КТ.

В заповедта могат да бъдат отразени и допълнителни условия , ако  страните са ги договорили и те не противоречат на законите , разпоредбите и нормативните актове.

 

3.На базата на заповедта за назначаване  пом. –директорът организира провеждането на встъпителен инструктаж на новоназначените работници и служители  по охрана на труда, техническа безопасност и протопожарна охрана.

 

4.При приемане на работа , както и при преместване на работници и служители, работодателят е длъжен:

 

а/ да предостави работно място и условия в съответствие  с характера на

работа:

б/ да го запознае с правилника за вътрешния трудов ред, хигиената и безопасността на труда:

в/ да организира труда  на работниците и служителите така, че всеки да работи в съответствие със своята специалност и квалификация и да уплътнява работното  време.

Г/да укрепва трудовата дисциплина:

Д/да спазва разпоредбите по охрана на труда, за работното време , даване на работно облекло:

Е/ да изплаща трудовото възнаграждение на работниците и служителите в определените срокове:

Ж/ да обезпечи на работниците и служителите всички права и привилегии съгласно Кт,КТД,ЗНП,ППЗН,в това число процент за прослужено време/ трудов стаж ,професионален опит/се изплаща както на членове на синдиката , така и на  не синдикални членове.

 

5.Директорът , зам.- директорите и учителите са длъжни да приемат родители, ученици  и други лица в съответните дни от седмицита, определени със заповед на директора.

 

6.Работодателят не допуска  на работа /отстаранява от работа / работници и служители , за които е доказано , че са употребили алкохол и са в такова физическо и психично състояние, което не им позволява да изпълняват трудовите си задължения.

 

 

ІІІ.ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ

 

1.Работниците и служителите са длъжни:

а/ да изпълняват стриктно и качествено възложените им служебни задължения;

б/ да спазват законите и другите нормативни актове в Република България, уставите , правилниците, инструкциите и заповедите на МОН, както и правилата за безопасни условия на обучения, възпитание и труд;

в/ да бъдат коректни и толерантни във взаимоотношенията си помежду си и с учениците,  да спазват   УТС  и да опазват училищното имущество;

г/ да спазват установения ред на работните места  и в служебните помещения  като не допускат внасянето в тях на спиртни напитки и упойващи

вещества  и употребата им преди и по време на работа:

д/ да спазват определеното работно време:

з/ да повишават перманентно своята квалификация:

и/ да изпълняват и възложените им други задължения, произтичащи от нормативен акт от КТ  , характера на работата:

 

 

ІV. РАБОТНО ВРЕМЕ И НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ.

 

1.Персоналът на 47 СУ “Христо Г.Данов “ работи при петдневна работна седмица: 8 часов работен ден. Чистачи І смяна от 6,30 до 14,30 ІІ смяна от 12,00

до 20,00 ч.Общ работник от 8,00 до 16,00 ч.

Работно време на директора : от 09.30 – 17.70ч.

2.Учебно –възпитателният процес в училището се провежда на една смяна:

 

І СМЯНА –    8.00 –    14.30   ЧАСА

Продължителността на учебните часове за първи и втори клас е 40 минути, а за останалите класове от трети до дванадесети клас – 45 минути.Малките междучасия са по 10 минути, а голямото 20 минути, като за начален курс то е след втори час , а за останалите след трети час. Учениците от първи клас целогодишно учат сутрин с голямо междучасие от 30 минути.

 

3.Време за задължително присъствие в училището и някои допълнителни изисквания:

 • Учителите от първи клас приемат учениците за първи час от главния вход на училището и ги изпращат пак там след последния час.
 • Учителите и служителите са задължени да идват в училище в приличен външен вид , без каквито и да е отличителни знаци, показващи принадлежност към политическа или религиозна организация.
 • Категорично се забранява организирането на дейността и прояви на политическа, религиозна и етническа основа.
 • Всички членове на педагогическия колектив и служителите са длъжни да не допускат действия, с които може да изложат на опасност здравето и живота на останалите, както и действия, с които могат да изложат сградата на опасност от пожар или повреди.
 • Категорично се забранява използването през учебно време на стаите, кабинетите , коридорите и другите помещения не по предназначение

 

 1. Дежурство на учителите и помощния персонал:
 • Дежурството на учителите в училищната сграда се осъществява по предварително изготвен от пом.-директор и утвърден от директора график от двама преподаватели  на етаж.Дежурството на
 • учителите започва 10 минути преди началото на първия учебен час и завършва 15 минути след края на последния учебен час за съответната смяна.
 • Дежурният учител контролира изпълнението на дежурните ученици от класовете , които се намират на етажа.
 • Хигиената в училище се контролира от дежурните учители и пом. директор.За нарушени хигиенни изисквания в класните стаи и кабинети отговорност носи учителят от съответната стая .В случая се   съставя протокол в присъствието на дежурния пом.директор и

се  предлага   наказание пред ръководството и ХЕИ.

 • Дежурството на учителите в стола се осъществява за времето от 12.00 до
 • 30 ч., както следва:
 • от 12.00 до 12.30 часа – възпитател -ІІ смяна
 • от 12.30 до 13.30 часа – възпитател – І смяна
 • Дежурствата пред тоалетните през междучасията се осъществяват от помощния персонал.

5.Задължения на педагогическия колектив, съобразени  с длъжностните характеристики според КТ:

 • Учителите са длъжни да се явяват на работа 15 минути преди началото на учебните занятия, да влизат навреме в час, да уплътняват учебните часове и да не променят учебната програма и седмичното разписание  без знанието на ръководството.
 • Учителят е длъжен да съблюдава правата на ученика, посочени в правилника за вътрешния ред на училището.
 • Учителят няма право да отклонява учениците от учебни занятия и да гони учениците от час.
 • Категорично се забранява поверявенето на училищната документация на учениците.
 • Отсъствуващите учители са длъжни своевременно да информират училищното ръководство , за да може преди началото на първия учебен час да бъде извършена промяна в програмата за деня и да бъдат уведомени идващите по -късно учители.
 • Учителят осигурява безопасността на учениците в час ,междучасие, при организарани извънкласни форми , екскурзии,зелени училища,с ангажиране на необходимия брой придружители и избор на подходящ транспорт.Задължително учениците да бъдат инструктирани задължимото  поведение в началото на учебната година.
 • Учителят няма право да събира пари от учениците в случай на екскурзии , при посещения на културни учреждения.За закупуване   на пособия за учебния процес пособия , съгласно учебния план и помагала за съответния клас, събирането на тези суми да става след съгласуване  с училищното ръководство и УН.
 • Забранява тютюнопушенето в сградата .
 • Вписването на взетите часове в материалната книга става след приключване на часовете в съответната смяна.
 • Всички учители да имат еднакви педагогически изисквания.
 • Конкретният учител отговаря за дисциплината в класа и в учебния час по съответния предмет.
 • Класният ръководител е длъжен да вземе адекватни мерки относно провинението на учениците като писмено уведоми родителите.
 • Забранява се на външни лица и помощния персонал да влизат в класните стаи по време на час.
 • Учителите нямат право на платен годишен отпуск през учебната година.Могат да ползват до два дни неплатен отпуск след подадена молба до директора три дни по- рано. В неучебни дни /ваканции, празници и други/ учителите излизат в платен отпуск.

 

V. АДМИНИСТРАТИВЕН И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

1.Целият административен и помощен персонал работи по утвърдените длъжностни характеристики .

2.Организацията, ръководството и контролът на административния и помощен персонал се осъществява от пом.- директор.

3.Работният ден на административния и помощен персонал е с продължителност 8 часа Присъствието на помощния персонал  на работа се води на отчет от домакина на училището.

4.Районите и времето за хигиенизиране и почистване за поддръжка на сградата , материалните средства и райони на училището се определят  със заповед на пом. -директор.

 

VІ. НАРУШЕНИЯ НА ТРУДОВАТА ДИСЦИПЛИНА  И МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ.

 

1.Всеки преподавател или служител носи лична отговорност за поверената му материална база. В случай на щети, причинени при несъзнателно стопанисване той се задължава да издири виновниците и да докладва на ръководството за възстановяване на щетите. Ако не бъдат открити виновните лица , проблемът се решава солидарно от ползващите стаята учители и класове , за по- драстични случаи се докладва пред ПС.

При неположен труд не се заплаща  трудово възнаграждение:

А/ Ако учителят е закъснял за първия час повече от 10 минути  ;

Б/ Не се зачита за учебен час който не е вписан в материалната книга:

В/Не се зачита за учебен час   при   преждевременно освобождаване на учениците:

 

2.За нарушаване на трудовата дисциплина  се счита :

А/ Явяване на работника  или служителя в състояние , което не му позволява да изпълнява възложените му задачи;

Б/Самоволно напускане на работното място;

В/Закъснение , преждевременно напускане на работа, неявяване /безпричинно/ на работа, или неуплътняване на работното време;

Г/Нарушаване на правилника за вътрешния трудов ред

Д/Злоупотреба с доверието и уронване престижа на училището:

 

 

3.За нарушаване на дисциплината се налагат следните дисциплинарни наказания:

А/ЗАБЕЛЕЖКА

Б/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА УВОЛНЕНИЕ

В/УВОЛНЕНИЕ

 

ВСИЧКИ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ СЕ НАЛАГАТ  С ПИСМЕНА ЗАПОВЕД , КОЯТО СЕ ВРЪЧВА СРЕЩУ ПОДПИС НА НАКАЗАНИТЕ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ.

 

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

 

Настоящият Правилник е приет на заседание на ПС

с Протокол №. 9 и влиза в сила от 01.09.2018год.