Правилник за обучение и възпитаните, труд

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в 47 СУ “ Христо Г.Данов “ София- Район “ Триадица”- учебна 2018/2019 г.

І . Общи положения

1. С този Правилник се определят правилата за безопасни условия на обучение , възпитание и труд в 47 СУ “ Христо Г.Данов “- София.
2. Правилникът се издава на основание чл.5 ал.11 от Инструкция на МОН от 05.07.1996 г. /д.. в. №61 / 96 г./ и на чл. 276 ал./ 3 / от КТ.
3. Правилникът се отнася за учениците , педагогическия и непедагогическия персонал на 47 СОУ “ Христо Г.Данов “ , както и за лицата , които по различни поводи се намират в учебната сграда , площадките и терените, принадлежащи към училището .
4. Всички лица , намиращи се в училището, са длъжни да спазват установените в Република България единни правила , норми и изисквания , отнасящи се до безопасността и хигиената на обучение и труд , обнародвани до месец август 2001 г.
5. В училището е задължително да се спазват и установените в Република България отраслови и ведомствени правила и норми за безопасни условия на труд , съответстващи на дейността му / приложение 1 и 2 от Инструкцията на МОН от 05.07.1996 г./ .

ІІ . Специфични изисквания за безопасни условия на обучение, възпитание и труд .

1. Ежеседмично пом.-директор и домакинът на училището извършват профилактични прегледи на силовите , електрическите , отоплителните , вентилационните , водопроводните и канализационните инсталации в сградата .
2. Училищното ръководство съвместно с училищното настоятелство
полагат системни условия за създаване на ергономични условия за обучение възпитание и труд, и се следи за температурата и влажността на въздуха,запрашеност,шум,естествено и изкуствено осветление според изискванията на ХЕИ .
3. Домакинът на училището и медицинската сестра да оборудват учителската стая с аптечка със съоръжения и медикаменти за лекарска помощ.
4. При организирано придвижване на ученици с транспортни средства или
като пешеходци извън училището е необходимо :
– Да се вземе разрешението от училищното ръководство.
– С един клас да бъдат минимум двама учители /или родители/
– Учениците предварително да бъдат инструктирани за правилата по
безопасност на движение .
– След прибиране да се уведоми ръководството за приключване на проявата .
5. При осъществяване на аварийни или годишни ремонти и строително –
монтажни дейности в района на училището е необходимо :
– да се ограничи достъпът на ученици , учители и служители до местата
където се извършват ремонтните работи .
– директорът / или упълномощеното лице / да извърши инструктаж на
учениците , учителите , служителите и работниците за правилата на безопасност от вида на ремонтните работи .

ІІІ. Задължения на работещите в училището
1. Задължения за провеждане на инструктаж за безопасни условия за обучение , възпитание и труд .
1.1. Директорът на училището провежда инструктаж както следва .
– в началото на учебната година , в началото на втория учебен срок или
при извършване на неотложни ремонти дейности в училището с учители и служители .-
– с новоназначените учители , служители , пом.директори се провежда начален инструктаж на работното място ;
– извънреден инструктаж в случаите посочени в чл. 21,22,23,24 на Наредба № 3/ 14.05.1996 г. на МТСГ/ .
– при необходимост се провеждат периодични или ежемесечни инструктажи с охраната / портиерите / или други длъжностни лица.
1.2. Задължения на учителите за провеждане инструктаж с учениците7
– всеки класен ръководител е длъжен в началото на всяка учебна година
да инструктира учениците за изискванията за безопасни условия на обучение и възпитание в учебната сграда и принадлежащите и сгради й площадки .
– учители, провеждащи лабораторни упражнения и тези по труд и техника,
и физкултура провеждат : ежедневен и извънреден инструктаж с учениците .
1.3. Провеждането на инструкциите се вписва в специални книги които се прономероват , прономероват и прошнуроват и подпечатват от директора . Тези книги, се съхраняват от лицата упълномощени да извършват инструктаж или от директора.
2. Училищното ръководство и длъжностните лица са задължени да полагат неоходимите усилия за материално – техническо осигуряване на дейностите по безопасност на труда .
3. Охраната / портиерът / е задължен да осигурява необходимия пропусквателен режим в сградата съгласно изискванията на училищното ръководство и организацията на МВР .
4. Учителите и работниците, отговарящи за кабинетите и класните стаи, ежедневно да проверяват изправността на електрическата инсталация, остъкляването и да следят за появата на други опасности , застрашаващи живота на учениците . В този случай да се вземат необходимите мерки .
5. Категорично се забранява изпращането на учениците единично или групово без придружител извън училището .
6. Учителите в часа на класа да провеждат “ минутка по безопасност на движение “.
7. Работникът по поддръжката да спазва всички изисквания по безопасност на труда .
8. Хигиенистите да спазват указания на медицинската сестра по приготвяне на дезнфекционен разтвор .
9. Задължения на длъжностите лица при организиране извънкласни и извънучилищни дейности .
9.1. Задължение на ръководителите на учениците при полагане на обществено полезен труд :
– за тези дейности да бъде уведомено училищното ръководство ;
– трудът да бъде съобразен с възрастовите и физиологични особености
на учениците ;
– да не се допуска работа с машини , техника и съоръжения, непознати на децата;
– да не се работи в непосредствена близост до обекти , които
представляват опасност за живота и здравето на учениците ;
– учениците да се придружават от минимум трима учители за една паралелка.
9.2. Задължения на ръководителите при провеждане на екскурзии , излети , походи и т.н.
– да бъде уведомено училищното ръководство ;
– да се проведе родителската среща за запознаване на родителите
с местата , които ще бъдат посетени и за задълженията им като се вземе тяхното съгласие .
– да се проведе консултация с училищния лекар за ученици , които по
здравословни проблеми не могат да участват в дадена дейност .
– при необходимост да се проведе среща на родителите и учениците с организаторите на проявата за предварителен инструктаж .
– организаторите да спазват всички изисквания за опазване живота и здравето на учениците от първия ден на проявата до предаването на родителите им .
– за възникнали проблеми и трудности при реализиране на инициативата да се уведомява своевременно училищното ръководство за вземане на съответните мерки .
– броят на ръководителите да бъде съобразен с конкретните прояви не по-малко от трима на една паралелка .
– при необходимост да се включва и медицинско лице и спасител, когато се посещават водни площи / река,язовир,море/ .
9.3. Задължения на учителите по физическа култура и класните ръководители при провеждане на спортни дейности :
– да се установи безопасността на спортните уреди и съоръжения преди провеждане на съответната проява ;
– да се осигури придружаването на учениците от и до училището от оптимален брой ръководители ;
– отборите или групите за съответното състезание преминават предварителен медицински преглед ;
– при необходимост в групите да се включва медицинско лице.
– След приключване за дадена спортна проява да бъде уведомено училищното ръководство.

Допълнителни разпоредби
1. Противопожарната наредба за организиране на противопожарната охрана в 47 СОУ “ Христо Г.Данов “ на основание чл.7 от ЗПО в Република Българя е неразделна част от Правилника .

Заключителни разпоредби

1.Правилникът е актуализиран и влиза в сила от 04.05.2002 г.
2.Запознаване с Правилника за осигуряване на безопасни условия
на обучение , възпитание и труд в 47 СУ “ Христо Г.Данов “ да стане непосредствено след започване на новата учебна 2018/2019 година.
/ 2/ Служителите и работниците се подписват в книга за инструкциите.