Правилник за контролната дейност на Директора

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА НА 47 СУ “ Христо Г.Данов “ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

І ЦЕЛ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Контролната дейност да съдейства за установяване нивото и
качеството на организацията на учебно-възпитателния процес и изпълнението на държавните образователни изисквания, съгласно действащата нормативна уредба. На тази основа да се набележат и
предприемат конкретни ръководни ,организационни и практически мерки за подобряване равнището на учебно-възпитателната дейност в училището .

ІІ ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛ

Контролната дейност се организира и осъществява съгласно Инструкция № 1/23.01.95 г. за провеждане на контролната дейност в системата на народната просвета / д.в.бр. № 17/17.02.95 г./ и длъжностните характеристики на директора и пом.- директора
Акцентите на вътрешно –училищния контрол да се насочат към:
– прилагането и изпълнението на държавните образователни изисквания и на нормативните актове за средното образование;
– спазване на правилника за вътрешния ред;
– спазване на изискванията за трудовата дисциплина и седмичното разписание;
– организация на УВР по отделните предмети извън класните форми на работа;
– проверка на училищната и друга документация;
– изпълнение на препоръките към работата на учителите, дадени от експертите на МОН и ИО на МОМ.

ІІІ СЪДЪРЖАНИЕ И ФОРМИ НА ВЪТРЕШНО –УЧИЛИЩЕН КОНТРОЛ

Организацията на УВП и изпълнението на държавните образователни изисквания се контролират чрез цялостни тематични и текущи проверки , както и с наблюдения, анализиране , коригиране и оценяване . Те се осъществяват чрез административен и педагогически контрол .

ІV АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ
1. Административният контрол се осъществява чрез текущи проверки по :
– Спазване на Правилника за вътрешен ред,дежурства на учители ,консултации,забележки,родителски срещи и ежедневен контрол.
– Проверка на училищната документация, свързана с учебния процес ,дневници,бележници на учениците – най – малко два пъти в учебния срок.
1.3. Проверка на другата училищна документация ,главна класна книга на подлежащите – един път в срока.
1.4 Проверка на воденето на книгата с протоколите от
заседанията на педагогическия съвет.
Срок : постоянен
– Проверка на личните картони на учениците от І до ХІІ клас и съответствията им с водена задължителна училищна документация .
Срок : постоянен
– Проверка на материалната книга за внесен учебен материал за начален ,среден и горен курс – ежедневен контрол. Изработване на седмичното разписание на часовете за
начален, среден и горен курс.
Срок : 01.09.2018 г.и 02.2018 г.
– Изработване на плановете на класните ръководители и годишните разпределения на учителите.
Срок : 29.09.2018 г.
– По отношение състоянието на материалната база.
Срок : ежедневно
1.10. По отношение снабдяването с учебници и учебни пособия .
Срок : 12.2018 г.
2. Педагогическият контрол се осъществява чрез текущи проверки .
2.1. Текущи проверки :
2.1.1Наблюдение и анализ на уроци на учители с предимство за новоназначените учители с цел указване на помощ при необходимост – най-малко един път в годината за всеки учител.
2.1.2. Беседи и разговори с класните ръководители по проблеми на възпитателната работа и с учители по учебни предмети – най –малко един път в годината .
2.1.3. Проверка на знанията на учениците по отделните предмети чрез тестове и контролни работи – един път в учебен срок.
2.1.4. Посещения на учебни часове по СИП , ЧК с извън класни форми на работа – най-малко един път в годината.
2.2. Тематични проверки :
2.2.1. Организация и провеждане на начален преговор и
отчитане на входното ниво на знания на учениците от предходната година – 16.10.2018 г. Отчитане на ПС резултатите – 23.10.2018 г.
2.2.2. Проверки върху учебно.възпитателната работа в трудно успяващите класове от начален,среден и горен курс .
2.2.3. Дисциплината – гаранция за високи резултати от учебно – възпитателната работа – времетраене- 04.2019 г. Отчитане резултатите на годишни педагогически съвети .
2.2.4. Осъществяване приемственост в работата между детските градини и първи клас ,08.2018 г. между начален и среден курс – 05.2019 г.
3.Организационни изисквания към провеждане на контролната дейност :
3.1. Разпределение на контролната дейност между членовете на ръководството.
3.1.1. Директор – хуманитарни дисциплини, чуждоезиково обучение, естетически цикъл.
3.1.2. Пом . директор по УД – природоматематическия цикъл, труд и техника, физкултура, начален курс, както и всички дейности, свързани с педагогическия персонал.
3.1.3. Работата по административно – стопанските въпроси и ежедневния контрол на обслужващия персонал – пом . директор .
3.1.4. Постоянен контрол на воденето и съхраняването на документацията по трудово – правните отношения с персонала – директор, пом . директор .
3.1.5. Контрол върху изпълнението на текущите и основните ремонти – директор.
3.1.6. Контрол върху снабдяването на училището с учебна документация, ПС и материали – пом . директор.
3.1.7. Ежедневен контрол по спазване изискванията за техника на безопасност, охрана и противопожарна охрана на учениците, учителите и персонала на училището – пом . директор.
3.1.8. Ежедневен контрол по спазване Правилника за вътрешния ред – директор.
3.1.9. Постоянен контрол върху разширяването и опазването на материалната база – пом . директор.
3.2. При посещение на урок на учител, проверяващият изисква:
– годишно разпределение на изучавания материал;
– план на класния ръководител;
– съпоставяне темата, записана в материалната книга.
3.3. Изисквания на проверяващите:
3.3.1. За всяка тематична проверка да се изготви оперативен план с цел и задача, методи на контрол и времетраене на проверката.
3.3.2. При посещение на урок на учителя, препоръките за подобряване на работата му / ако има такива / да се излагат в писмен вид.
3.3.3. Резултатите от контролната дейност се отразяват от директора и пом . директора в книгата за контролната дейност.
4. Отчет на контролната дейност:
4.1. Резултатите от вътрешно – училищния контрол да се отчитат на служебни съвещания или оперативки, фиксирани в месечните и седмичните оперативни планове – най – малко два пъти в учебен срок.
4.2. Резултатите от вътрешно – училищния педагогически контрол да се отчитат периодично на заседание на ПС и на педагогически съвети след приключване на първи срок и учебната година.
4.3. В края на учебната година директорът изготвя доклад – анализ за контролната дейност през годината.

Този правилник е утвърден и приет на заседение на Педагогическия съвет на 47 СОУ “ Христо Г.Данов “ с протокол № 2 от 01.09.2018 г.