План на Зам. Директор

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

І. Цел на контролната дейност
Прилагане и изпълнение на държавните изисквания

ІІ. Обект на контролната дейност
1.Учебната, педагогическата и организационната дейност на учителите.
2. Резултатите от учебната дейност на учениците.

ІІІ. Методи на контролната дейност
1. Наблюдения в часовете.
2. Проучване и анализ на документацията, свързана с осъществяване на различни дейности в училището.
3. Провеждане на контролни работи и тестове за проверка, регистриране и оценяване на резултатите от дейността на учителите и учениците.

ІV. Форми на контрол
А Педагогически

1. Превантивни проверки
1.1 Провеждане на разговори с учители и възпитатели.
Срок: 23.09.2018 г.
1.2 Провеждане на разговори и срещи с родители.
Срок: 05.10.2018 г.
1.3 Провеждане на разговори с методически обединения по предмета за проблеми, свързани с преподаването, учебници, форми на оценяване и др.
Срок: 23.09.2018 г.
1.4 Посещение на учебни часове на първокласници.
Срок 11.11.2018 г.
1.5 Посещения на учебни часове на петокласници.
Срок: 27.11.2018 г.
1.6 Проверка и установяване на входното равнище на резултатите от учебно възпитателната работа.
Срок: 30.10.2018 г.
1.7 Проверка на изходното ниво по отделните учебни предмети.
Срок: 30.05.2019 г.
2. Текущи проверки
2.1 Посещение на учебни часове на учители за наблюдаване организацията на учебния час по учебни предмети от задължителноизбираема подготовка (ЗИП).
Срок: 20.11.2018 г.
2.2 Проверка на учебно-възпитателната работа на учителите в учебни часове по учебни предмети от общозадължителната подготовка (ОЗП) и задължителна подготовка (ЗП)
Срок: 11.01.2019 г.
2.3 Проверка на планирането и организацията на учебния час на учителите, преподаващи свободноизбираема подготовка (СИП).
Срок: 17.09.2018 г.
2.4 Посещение на час на класа.
Срок: 10.03.2019 г.
2.5 Проверка на знанията на учениците чрез провеждане на тестове и контролни работи.
Срок: 20.05.2019 г.
2.6 Провеждане на контролни писмени работи, тестове, есета, анкети и други за оценяване на активността на дейността им.
Срок: 10.03.2019 г.
2.7 Проверка работата на учителите, съвместно с експерти от РИО на МОН.
Срок: 22.04.2019 г.
2.8 Проверка на организацията и провеждане на допълнителна работа с учениците.
Срок: 21.01.2019 г.
2.9 Контрол върху допълнителната работа на учители с ученици със специфични образователни потребности.
Срок: 24.03.2019 г.
2.10 Периодични проверки на работата на педагогическия съветник.
Срок: 25.02.2019 г.
2.11 Контрол върху организацията и провеждането на различни видове изпити (държавни, зрелостни, квалификационни, поправителни и приравнителни).
Срок: 30.06.2019 г.
2.12. Проверка за фиктивно записани ученици-ежемесечно.

Б Административен

1. Контрол върху обхвата на децата, подлежащи на задължително обучение.
2. Проверки по спазване и изпълнението на седмичното разписание.
3. Проверки по спазване на училищния правилник.
4. Проверки по спазването на организацията на учебния процес.
5. Проверки на спазването на графика за времетраене на учебните часове.
6. Проверки по спазването на трудовата дисциплина и изпълнението на длъжностните характеристики.
7. Проверки на спазването на графика за дежурство и на спазване и изпълнение задълженията на дежурния учител.
8. Проверка на документацията, свързана с провеждането на изпитите (държавни, зрелостни, квалификационни, поправителни и приравнителни).
9. Проверка върху издаваните документи на учениците.
10. Проверка на правилното водене и съхранение на училищния архив.
11. Проверка на воденето на дневниците на паралелките, личните картони на учениците, ученическите книжки и лични картони.
12. Проверка на годишните разпределения на учителите и съответствието им при попълването на материалната книга за взетия учебен материал.
13. Проверка на планове на класния ръководител за час на класа.
Настоящият план е утвърден със Заповед на директора №…..