План за работа на педагогическия съвет

ПЛАН за работа на педагогическия съвет за 2020/2021 г. на 47 СУ „ Христо Г.Данов „

І. Месец Септември
– Разглеждане на училищни учебни планове; Годишен план за цялостната дейност на училището; Правилник за устройството, дейността и вътрешния трудов ред; Правилник за провеждане на контролната дейност на директора; Тематичен план на ПС; План за дейността на училищната комисия за превенция; План за ИКД – Туризъм, както и други необходими документи за функциониране на училището;
– обсъждане на мерки и действия за отстраняване и недопускане на фиктивно записани деца и ученици.

ІІ. Месец Октомври
Анализ на отсъствията на учениците; Молби за освобождаване от ФВС; Налагане наказания на учениците, спазвайки процедурата по чл.139.;
обсъждане на мерки и действия за отстраняване и недопускане на фиктивно записани деца и ученици.

ІІІ. Месец Ноември
– Обсъждане състоянието на училищната документация;
– обсъждане на мерки и действия за отстраняване и недопускане на фиктивно записани деца и ученици.

ІV. Месец Декември
– Приемане План-прием за учебната 2020-21г.;
– обсъждане на мерки и действия за отстраняване и недопускане на фиктивно записани деца и ученици.

V. Месец Януари
– Анализ резултатите от УВП през първия учебен срок; График за провеждане на ученически олимпиади;
– обсъждане на мерки и действия за отстраняване и недопускане на фиктивно записани деца и ученици.

VІ. Месец Март
– Избор на учебници и учебни помагала; Определяне реда за приемане на ученици за Іви клас за учебната 2020-21г.; График за дейностите; Критерии за подбор;
– обсъждане на мерки и действия за отстраняване и недопускане на фиктивно записани деца и ученици.

VІІ. Месец Април
– Обсъждане на Националната програма за диференцирано заплащане;
– обсъждане на мерки и действия за отстраняване и недопускане на фиктивно записани деца и ученици.

VІІІ. Месец май
– Предприемане дейности за подобряване на дисциплината в 47 СУ
– обсъждане на мерки и действия за отстраняване и недопускане на фиктивно записани деца и ученици.;

ІХ. Месец Юни
– Анализ на резултатите на УВП за 2019-20г.; Инструктаж за провеждане на изпити по Наредба №11; Издаване на дипломи за средно образование; Отчет на дейностите на Училищното настоятелство; Определяне на ПИГ за учебната 2020-21г.;
– обсъждане на мерки и действия за отстраняване и недопускане на фиктивно записани деца и ученици.