Съобщения

ЗАПОВЕД № РД-01-489 / 31.08.2020 г.

Заповед №РД-01-489/ 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването Изх. № РУО1- 22424/01.09.2020 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с удължаване на обявената извънредна епидемична…

Вижте повече

ЗАПОВЕД №318 / 14.05.2020г.

На основание Заповед РД-09-1035 / 12.05.2020г. на министъра на образованието и науката, относно промяна на дните за провеждане на държавни зрелостни изпити и националните външни оценявания….

Вижте повече

ОТНОСНО : ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Във връзка със Заповед РД 227 / 29.01.2020г.  на Министъра на образованието и науката, Областния кръг на олимпиадата по Математика, ще се проведе на 05.02.2020г. в 22 СЕУ“Г.С.Раковски „.

Вижте повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

Във връзка с проведен конкурс за изпълнители на извънкласна дейност съгласна съгласно чл.11 и 12 от Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на Столична община, приети с…

Вижте повече

Определяне на заявители по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

По проведена процедура за набиране на предложения за доставка на продуктите по посочените схеми в 47СУ „Христо Г. Данов“ за 2019-220, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години, обявявам за определени със…

Вижте повече

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 47 СУ“ХРИСТО Г.ДАНОВ “ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА Във връзка с Правила за осъществяване на извънкласни дейности в…

Вижте повече

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ На основание на Решение №136 по Протокол №30/06.04.2017г. на СОС във връзка е правилата за осъществяване на извънкласна дейност, срокът…

Вижте повече