Съобщения

ЗАПОВЕД № РД-01-489 / 31.08.2020 г.

Заповед №РД-01-489/ 31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването Изх. № РУО1- 22424/01.09.2020 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Във връзка с удължаване на обявената извънредна епидемична…

Вижте повече

ЗАПОВЕД №318 / 14.05.2020г.

На основание Заповед РД-09-1035 / 12.05.2020г. на министъра на образованието и науката, относно промяна на дните за провеждане на държавни зрелостни изпити и националните външни оценявания….

Вижте повече

ОТНОСНО : ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Във връзка със Заповед РД 227 / 29.01.2020г.  на Министъра на образованието и науката, Областния кръг на олимпиадата по Математика, ще се проведе на 05.02.2020г. в 22 СЕУ“Г.С.Раковски „.

Вижте повече

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

Във връзка с проведен конкурс за изпълнители на извънкласна дейност съгласна съгласно чл.11 и 12 от Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на Столична община, приети с…

Вижте повече