ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ

На основание на Решение №136 по Протокол №30/06.04.2017г. на СОС във връзка е правилата за осъществяване на извънкласна дейност, срокът за подаване на документи, съобразно регламента на СОС се удължава с 15 дни за следните извънкласни дейности.

 1. Обучение по Немски език с център за сертификация на ученици!

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел I: Предмет на конкурса, условия за участие, начин на провеждане;

Раздел II: Конкурсна документация;

Раздел III: Критерии за оценка;

Раздел IV: Срок за подаване на офертите

ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ, НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ:

 1. Предмет на конкурса – осъществяване на извънкласни дейности за обучение по немски език
 2. Условия за участие– участниците в процедурата заявяват участието си е представяне на Заявление по образец на Възложителя (Приложение № 1).
 3. Начин на провеждане :
  1. Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището. В комисията могат да участват представители на Училищното настоятелство и/или представители на Обществения съвет.
  2. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.
  3. Конкурсът се провежда след представяне на минимум две оферти. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата и интернет страницата на училището.
  4. Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.
  5. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:
   • В плик „А“ се поставят документите по чл. 9, от ал. 1 до ал. 9 включително.
   • В плик „Б“ е надпис „Оферта“ се поставя попълнената оферта съгласно изискванията на чл. 9, ал. 10.
   • Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.
   • При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя входящ номер от дневника за входяща кореспонденция на училището е посочена дата, месец, година и час.
  6. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените в т. 10 документи.
  7. Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.
II. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ :

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение е нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава/устройствения правилник/ на дружеството;
 2. Декларация, че няма конфликт на интереси между кандидата и институцията, пред която се кандидатства;
 3. Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;
 4. Документ от психодиспансер за всеки един преподавател;
 5. Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическа правоспособност на кандидата;
 6. Референции, доказващи качеството на услугата – максимум 15 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми;
 7. Проект на договор /Приложение№ 2/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него;
 8. Оферта, която трябва да съдържа:
  1. Документи, удостоверяващи квалификация на преподавателите;
  2. Документи, удостоверяващи професионалния опит на кандидата в предлаганата област на извънкласната дейност;
  3. Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност;
  4. Индивидуална цена за обучение на ученик;
  5. Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно предлаганите извънкласни дейности;
  6. Срок, за който ще бъде предоставена извънкласната дейност.
III. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА :

Критерии за оценка на офертите:

   1. Степен на квалификация на преподавателите, доказано със съответните документи /дипломи, сертификати, удостоверения и др./ – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– за степен бакалавър – 5 т.

– за степен магистър – 10 т.

– за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на предлаганата извънкласна дейност – 15 т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

   1. Професионален опит в предлаганата извънкласна дейност, доказан със съответните документи – максимален брой точки 15.

Максималният брой точки за професионален опит се образува по следните показатели:

– до 3 години – 10 т.

– над 3 години – 15 т.

   1. Програма за обучение на учениците – максимален брой точки 30. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– програма за обучение на учениците, която не е сертифицирана – 15 т.

– програма за обучение, която осигурява на учениците сертификат за завършен курс на обучение – 30 т.

   1. Индивидуална цена за обучение на ученик – максимален брой точки 20. Броят точки се определя по следната формула:

Брой точки= Най-ниската предложена цена/Цената, предложена в офертата на участник*20

   1. Социална отговорност – максимален брой точки 10. Максималният брой точки се образува по следните показатели

– до 10 %, които ще ползват безплатно ИД – 4 т. ;
– до 20 %, които ще ползват безплатно ИД – 7 т. ;
– над 20 %, които ще ползват безплатно ИД – 10 т.
Максималният брой точки по всички критерии е 100.

IV. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ :

Срок и начин за подаване на офертите:

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:30 ч. в деловодството на 47 СУ „Христо Г.Данов“ гр. София от 21.09.2018 г. до 12.10.2018 г./включително/.

Приложение 1
Приложение 2