ЗАПОВЕД № 381 / 29.04.2021г.

На основание заповед № РД 01-274/29.04.2021г. на Министъра на здравеопазването